Privacybeleid

Deze website is eigendom van TWS Projects BV (hierna TWS Projects)

Met maatschappelijk zetel: Hanebeekstraat 28, 8920 Langemark
E-mail: info@twsprojects.be
Website: www.twsprojects.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0724.596.532

Door de toegang en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van TWS Projects welke te consulteren zijn op www.twsprojects.be  en onderstaande privacy statement.

A. Doelgroep GDPR

De aangepaste privacy statement is van toepassing voor de persoonsgegevens die wij, TWS Projects als verwerkingsverantwoordelijke (datacontroller) verwerken.. Deze data kan gecapteerd worden na een bezoek aan onze zaak of op www.twsprojects.be.

B. Verwerking Persoonsgegevens

De bepalingen omtrent GDPR zijn van toepassing op alle gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het verwerken van dergelijke gegevens kan ruim geïnterpreteerd worden en omvat onder meer niet limitatief begrepen het capteren, verzamelen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en/of vernietigen van dergelijke persoonsgegevens.

De gegevens verwerker (= dataprocessor) van deze persoonsgegevens is onderstaande entiteit die werkt in opdracht van “Grafica bvba, Gentstraat 171, Oudenaarde (Belgium)”

Dataprocessor: Sitemanager NV, Dreefstraat 7A 9260 Wichelen, BE 0656.994.559

Als beheerder en verwerker van deze persoonsgegevens zal TWS Projects verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking.

C. Welke persoonsgegevens

Als datacontroller en -processor kunnen we beschikken over verschillende soorten persoonsgegevens:

Gebruik van “Contactformulier”
Persoonsgegevens die de klant onszelf verschaft heeft waaronder niet-limitatief begrepen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Email
 • GSM of telefoon
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsgegevens indien van toepassing

Aanmaak account voor “Nieuwsbrief” (indien van toepassing)
Persoonsgegevens die de klant onszelf verschaft heeft waaronder niet-limitatief begrepen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Email
 • Geboortedatum indien van toepassing

Toevoegen van een “Activiteit” (indien van toepassing)
Persoonsgegevens die de klant onszelf verschaft heeft waaronder niet-limitatief begrepen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Email
 • Naam activiteit
 • Locatie activiteit
 • Bedrijfsgegevens indien van toepassing
 • GSM of telefoon
 • Website

Marketingacties/Wedstrijden (indien van toepassing)
Allerhande persoonsgegevens, zowel van klanten als prospecten, waaronder niet-limitatief begrepen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Email
 • GSM of telefoon
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsgegevens indien van toepassing

Aanmaak account voor “E-Shop” (indien van toepassing)
Allerhande persoonsgegevens, zowel van klanten als prospecten, waaronder niet-limitatief begrepen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Email
 • GSM of telefoon
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsgegevens indien van toepassing

D. Doel van het verzamelen van de Persoonsgegevens en rechtsgrond

De juridische basis om persoonsgegevens te verzamelen is divers. Dit kan voortvloeien uit een expliciete toestemming die de consument ons verleend heeft en ten allen tijden kan intrekken, in het kader van een overeenkomst afgesloten om een communicatie tot stand te brengen of een gerechtvaardigd commercieel belang.

Persoonsgegevens worden verzameld om onze klanten, de consument, beter van dienst te kunnen zijn:

Uitvoeren overeenkomst/bestelling geplaatst door de klant
In het kader van een verkoopovereenkomst

Informeren omtrent nieuwe producten en/of diensten
Legitiem belang

Gepersonaliseerde marketingacties, al dan niet gepersonaliseerd
Legitiem belang

Fiscale en boekhoudkundige verplichtingen
Wettelijke verplichting

Bij de verschillende deelfacetten wordt aan proportionele verwerking gedaan; i.e. we verwerken enkel de gegevens noodzakelijk om bovenstaande targets te bereiken. Indien we uw gegevens wensen te gebruiken voor andere doeleinden zal steeds toestemming gevraagd worden.

Op basis van de verzamelde persoonsgegevens worden, indien van toepassing, geautomatiseerde marketingtools toegepast en dit voornamelijk om op basis van het koopgedrag van de consument betere marketingacties te kunnen voorstellen (profiling van de consument). Indien consumenten niet langer wensen dat hun data erin wordt meegenomen kunnen zij dit aangeven via info@twsprojects.be, met de vraag om eventuele voorkeuren te wijzigen.

Naast de persoonsgegevens kan TWS Projects eveneens anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

E. Gebruik van Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

Om te bepalen of TWS Projects uw persoonsgegevens mag gebruiken voor marketing doeleinden, waaronder niet limitatief begrepen nieuwsbrieven, gepersonaliseerde kortingsbonnen, gepersonaliseerde aanbiedingen en dergelijke meer, kan de consument op het webportaal mijn account van TWS Projects aangeven waar de persoonsgegevens mogen gebruikt worden. In dit portaal kan de klant zijn voorkeuren aangegeven of en hoe TWS Projects met de klant in contact mag treden voor marketing doeleinden. Kiest de consument ervoor om een eerder gegeven toestemming om marketinggegevens te ontvangen (‘opt-out’) in te trekken, kan TWS Projects de consument niet meer informeren over toekomstige acties.

F. Bescherming van Persoonsgegevens

Binnen TWS Projects wordt veiligheid in het algemeen, en beveiliging van persoonsgegevens dan ook in het bijzonder, hoog in het vaandel gedragen. Ter voorbereiding van de GDPR implementatie werden dan ook nog additionele beveiligingen en procedures opgesteld om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Onder zijn persoonlijke account kan de consument zelf zijn persoonsgegevens bekijken en aanpassen, alsook zijn of haar voorkeuren aanpassen. Lukt dat niet? Stuur dan een email naar info@twsprojects.be

G. Doorgifte persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor interne doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt door TWS Projects in samenwerking met externe partners enkel en alleen voor marketingdoeleinden van TWS Projects of om de consument te informeren indien hij daartoe uitdrukkelijk heeft gevraagd en aldus toestemming heeft gegeven.

Het gebruik in samenwerking met externe partners beperkt zich tot meestal tot sociale media (zoals bijvoorbeeld Facebook) en dit om de consument op de hoogte te brengen van eventuele campagnes welke gevoerd worden door TWS Projects.

Onder zijn persoonlijke account kan de consument zelf zijn persoonsgegevens bekijken en aanpassen, alsook zijn of haar voorkeuren aanpassen.
Lukt dat niet? Stuur dan een email naar info@twsprojects.be

H. Welke rechten heeft de consument conform de GDPR-wetgeving?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR biedt een aantal uitgebreidere rechten aan de consument omtrent zijn of haar persoonsgegevens. Deze verschillende rechten vult TWS Projects in met behulp van het accountbeer of via info@twsprojects.be.

Na het indienen van een verzoek door de consument heeft TWS Projects 1 maand de tijd om hier, indien mogelijk, de gepaste gevolgen aan te geven.

Recht op inzage
TWS Projects dient de consument ten allen tijden te kunnen informeren omtrent het feit of de persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden alsook ze verwerkt worden met het oog op:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het bestaan van je privacy-rechten;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

De consument heeft bovendien het recht om kosteloos een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Indien meerdere kopieën gevraagd worden, kunnen administratieve kosten aangerekend worden.

Recht van bezwaar
De consument kan ten allen tijden TWS Projects verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te staken.
De consument kan daartoe een aanvraag indienen via info@twsprojects.be

Recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens
De consument kan ten allen tijden TWS Projects verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. Dit recht kan ingeroepen worden door de consument indien hij of zij niet langer wenst dat de persoonsgegevens gebruikt worden voor bepaalde marketingdoeleinden, doch dat dit niet in die mate gewichtig is om het recht om vergeten te worden uit te oefenen.

Een andere mogelijkheid om dit recht uit te oefenen vloeit voort uit het feit dat de consument de mening toegedaan is dat er geen gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens te gebruiken. Het recht op beperking kan vervolgens uitgeoefend worden door de consument zonder dat dit betekent dat de persoonsgegevens moeten vergeten worden.

Recht op rectificatie van de persoonsgegevens
De consument kan ten allen tijden TWS Projects verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren indien daartoe de noodzaak bestaat. De consument kan daartoe de nodige aanpassingen doen in het accountbeheer of aanpassingen aanvragen via info@twsprojects.be.

Recht van geautomatiseerde individuele besluitvorming
De consument kan ten allen tijden TWS Projects verzoeken om een menselijke tussenkomst te hebben indien de persoonsgegevens gebruikt worden voor automatische profilering. De consument kan daartoe een aanvraag indienen via info@twsprojects.be.

Recht om vergeten te worden (‘Right to be forgotten’)
De consument kan ten allen tijden TWS Projects verzoeken om zijn persoonsgegevens te wissen of te vergeten. Iedere aanvraag om dit recht uit te oefenen moet gericht worden aan info@twsprojects.be . Iedere aanvraag zal ten gronde onderzocht worden en nagegaan worden of dit verzoek kan ingewilligd worden en dit binnen een termijn van 30 dagen na de aanvraag door de consument. Het vergeten van informatie zal niet absoluut zijn omwille van enkele wettelijke verplichtingen waaronder bijv. boekhoudkundige verplichtingen.

Het recht om vergeten te worden zal voor de consument, indien van toepassing, betekenen dat binnen de organisatie bepaalde productvragen enkel nog zullen kunnen beantwoord worden indien de consument over zijn oorspronkelijk en origineel aankoopbewijs beschikt gezien TWS Projects na het wissen deze informatie niet meer ter beschikking zal hebben.

Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
De consument kan ten allen tijden TWS Projects verzoeken om zijn persoonsgegevens te recupereren van TWS Projects en dit voor de persoonsgegevens die door de consument verstrekt werden aan TWS Projects. Een aanvraag tot overdraagbaarheid van persoonsgegevens dient gericht te worden aan info@twsprojects.be, waarna iedere aanvraag proportioneel zal geëvalueerd worden binnen een termijn van 30 dagen na de aanvraag. De gevraagde data zal ter beschikking gesteld worden in een leesbaar formaat in replay op de eerder gestuurde email. 

I. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

TWS Projects zal persoonsgegevens bijhouden zolang als zij dit nodig acht. Voor sommige persoonsgegevens zal de bewaartermijn langer zijn en dit om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting zoals de verplichte boekhoudkundige bewaartermijn van 7 jaar of 10 jaar indien andere wettelijke gronden dit vereisen.

Gedurende deze verlengde bewaartermijn zullen de gearchiveerde gegevens slechts beperkt toegankelijk zijn binnen TWS Projects. De persoonsgegevens zullen bewaard worden of intern bij TWS Projects of bij een andere dienstverlener binnen de EU.

J. Contact en klachtrecht

Eventuele opmerkingen aangaande de diverse contacten tussen TWS Projects en de consument kunnen ten allen tijden gemeld worden via info@twsprojects.be of per brief gericht aan:

TWS Projects
Hanebeekstraat 28, 8920 Langemark
Ondernemingsnummer: BTW BE 0724.596.532

Specifieke klachten omtrent de verwerking van de persoonsgegevens kunnen gemeld worden aan de verantwoordelijke gegevensbescherming van TWS Projects
(data protection officer) op info@twsprojects.be.

Indien de consument geen bevredigende feedback ontvangt van TWS Projects kunnen eventuele klachten ten allen tijden gemeld worden aan de toezichthoudende overheid, zijnde de privacycommissie op onderstaande coördinaten:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be

K. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele privacyverklaring. Indien TWS Projects de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van de Consument om de strikte naleving van de bepalingen van deze privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

TWS Projects houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzigen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 25/02/2020.